Quasar Electron 怎么打包

本机环境


         -/+:.     tangmengyu@Macintosh
        :++++.     OS: 64bit Mac OS X 10.15.5 19F101
        /+++/.      Kernel: x86_64 Darwin 19.5.0
    .:-::- .+/:-``.::-    Uptime: 1d 1h 39m
  .:/++++++/::::/++++++/:`  Packages: 37
 .:///////////////////////:`  Shell: zsh 5.8
 ////////////////////////`   Resolution: 3072x1920
 -+++++++++++++++++++++++`   DE: Aqua
 /++++++++++++++++++++++/    WM: Quartz Compositor
 /sssssssssssssssssssssss.   WM Theme: Blue (Dark)
 :ssssssssssssssssssssssss-   Disk: 11G / 500G (3%)
 osssssssssssssssssssssssso/` CPU: Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz
 `syyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy+` GPU: Intel UHD Graphics 630 / AMD Radeon Pro 5300M
  `ossssssssssssssssssssss/  RAM: 13505MiB / 32768MiB
   :ooooooooooooooooooo+.
   `:+oo+/:-..-:/+o+/-

Node 环境

[$] <> node -v
v12.19.0

[$] <> npm -v
6.14.8

[$] <> yarn -v
1.22.10

[$] <> quasar -v
1.1.2

问题描述

打包出来没有图标 和系统托盘 Tray 图标,但是开发环境下正常

复现详情可以参见 github 仓库地址 链接