quasar 整合富文本编辑器,实现图图片上传

先看看最终的效果

image.png

图片上传样子:

image.png

线上访问地址:http://cc-admin.top/sys/news (服务器带宽低,耐心多等会)

演示项目源代码:

前端:https://gitee.com/zhy6599/cc-admin-web,

对应后台:https://gitee.com/zhy6599/cc-admin-api

新闻编辑页面代码:

image.png

插件源代码:

image.png